Nancy Richardson
Nancy Richardson, Tulips IV, 2016, Archival inkjet print, 50 x 50 Inches